Skip to content
Skip to content

Qualitime to sprawdzony partner
dla zespołów HR

Wysoki wskaźnik absencji chorobowej pracowników może stanowić istotny problem dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jako sprawdzony partner dla zespołów HR wiemy co jest istotne w obszarze zachowania ciągłości pracy, potrafimy rozmawiać i współpracować.

Absencja chorobowa

Co nas wyróżnia

Często słyszymy, że dopiero dzięki naszemu programowi wskaźnik absencji obniżył się, pomimo że pracodawcy "próbowali już wszystkiego". Wiemy jak znaleźć przyczyny zwiększonej absencji chorobowej. Zwalczamy przyczyny absencji, a nie jej objawy.
Koncentrujemy się na eliminacji nadużyć w korzystaniu ze zwolnień lekarskich oraz przyczyn zwiększonej zachorowalności w odniesieniu do uzasadnionych nieobecności.
Eliminujemy zbędne absencje chorobowe spowodowane nadużyciami. Wpływamy na ograniczenie liczby zwolnień zasadnych oraz ich długość.
Działamy w sposób etyczny, przyjazny i życzliwy. Pracownicy lubią z nami rozmawiać!
Tworzymy pozytywny wizerunek całego procesu. Dbamy o wizerunek pracodawcy i spokojne warunki powrotu do zdrowia dla pracowników.
Oferujemy dodatkowy kanał komunikacji z pracownikami oraz pozyskujemy feedback pracowniczy.
Posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie współpracy z ZUS odnośnie kontroli sposobu korzystania ze zwolnień lekarskich.
Absencja chorobowa

Jak działamy

Faza 1:

Audyt wstępny, raport wejścia

Faza 2:

Intensywna kontrola wykorzystania zwolnień, pozyskiwanie feedbacku pracowniczego

Faza 3:

Analiza danych z kontroli i feedbacku pracowniczego – identyfikacja przyczyn absencji

Faza 4:

Wdrożenie działań trwale zmniejszających wskaźnik absencji chorobowej oraz monitoring postępów

Absencja chorobowa

Poznaj możliwości współpracy

Audyt

Pierwszy i zarazem najważniejszy etap współpracy to opracowanie unikalnego raportu z obiektywnymi informacjami o absencji chorobowej w organizacji. Na podstawie rzetelnie zebranych i przeanalizowanych danych określamy skalę zjawiska oraz jego koszty. Poznajemy strukturę absencji chorobowej, która jest fundamentem do rekomendacji działań jakie należy podjąć, by efektywnie obniżyć jej poziom.

Raport przygotowywany jest po analizie danych zbiorczych za ostatnie 12 miesięcy, przekazanych przez zespół HR firmy (w wersji podstawowej) oraz innych metod, tj. ankiety pracowniczej, pełnej analizy zindywidualizowanych danych dotyczących wszystkich rodzajów absencji, panelu z pracownikami oraz obserwacji (wersja rozszerzona).

Korzyści:

Pozyskanie informacji odnośnie obszarów, w których absencja chorobowa jest istotnym problemem, ustalenie trendów i sezonowości
Opracowanie narzędzi do mierzenia sukcesów w ograniczaniu poziomu absencji chorobowej w kolejnych miesiącach
Wstępna diagnoza przyczyn zwiększonej absencji chorobowej w zakładzie pracy (w celu bardziej precyzyjnego ustalenia przyczyn zwiększonej absencji rekomendujemy rozszerzony audyt)
Pomoc w zaplanowaniu konkretnych i dopasowanych działań naprawczych dla określonych grup absencji.

Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

Celem programu weryfikacyjnego jest eliminacja nadużyć w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich oraz pozyskanie danych umożliwiających działania naprawcze i profilaktyczne. W efekcie działania mają na celu stałe zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej w firmie.

Program obejmuje następujące elementy:

 • Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich z powodu choroby
 • Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
 • Ustalenie czy pracownik przebywa w miejscu wskazanym podczas absencji chorobowej
 • W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy, sporządzenie protokołu wymaganego przepisami prawa
 • Odbywanie na terenie zakładu pracy dyżurów, podczas których pracownicy mogą wyjaśnić wątpliwości związane ze sposobem wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących procesu weryfikacji prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz obowiązków pracownika związanych z absencją chorobową
 • Przeprowadzenie szkolenia kadry menedżerskiej dotyczącego praw i obowiązków pracodawcy związanych z absencją chorobową pracowników
 • Prowadzenie infolinii dla pracowników, czynnej w godzinach dokonywania kontroli.

Korzyści:

Otrzymanie raportu z każdej kontroli za pośrednictwem serwisu internetowego Qualitime
Comiesięczne raportowanie na temat wyników kontroli
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości
Wywiady z pracownikami odnośnie potencjalnych czynników chorobotwórczych w zakładzie pracy oraz innych uwag na temat miejsca pracy (podczas kontroli)
W przypadku nadużyć, współpraca z działem HR i doradcą prawnym w zakresie rozważanych kroków dyscyplinarnych
Informacje na temat dostępnych działań dyscyplinarnych.

Nasza kontrola obejmie każde spełniające warunki zwolnienie, a długoterminowe zwolnienia będą kontrolowane kilkakrotnie. Zapewniamy 100% weryfikację zwolnień.

Programy profilaktyczne i doradztwo strategiczne

Programy mające na celu zmianę kultury absencji chorobowej w miejscu pracy, tak aby wynikała z celów strategicznych pracodawcy i była spójna z kulturą organizacyjną. Programy są dodatkowymi krokami zapobiegającymi wzrostowi absencji chorobowej.

Nasze programy w zakresie poprawy stanu zdrowia pracowników oraz tworzenia pozytywnej kultury absencji chorobowej w przedsiębiorstwie obejmują m.in. następujące elementy:

Wprowadzenie lub modyfikacja polityki absencyjnej organizacji
Organizacja zrozumiałego procesu rozmów poabsencyjnych
Programy promocji zdrowia i poprawy warunków pracy
Rekomendacje dotyczące praktyk promujących obecność w pracy
Rekomendacje odnośnie zmniejszenia rotacji pracowników
Kształtowanie kultury absencji zorientowanej na ograniczenie nieobecności.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Przykładowe tematy szkoleń:

1) Zarządzanie absencją chorobową w organizacji

 • Wprowadzenie do zagadnień dotyczących absencji chorobowej w miejscu pracy (rodzaje, przyczyny, prawa i obowiązki pracowników)
 • Uwarunkowania zachowań absencyjnych pracowników
 • Metody pomiaru i wskaźniki, interpretacja
 • Polityka absencji, wsparcie dla pracowników, plany powrotu do pracy
 • Rola działu HR oraz kadry zarządzającej
 • Narzędzia zarządzania absencją krótko- i długotrwałą.

2) Rozmowy poabsencyjne oraz rola lidera zespołu w kształtowaniu kultury absencji

 • Wprowadzenie do zagadnień dotyczących absencji chorobowej w miejscu pracy (rodzaje, przyczyny, prawa i obowiązki pracowników)
 • Uwarunkowania zachowań absencyjnych pracowników
 • Metody pomiaru i wskaźniki, interpretacja
 • Polityka absencji, wsparcie dla pracowników, plany powrotu do pracy
 • Rola działu HR oraz kadry zarządzającej
 • Narzędzia zarządzania absencją krótko- i długotrwałą
 • Case study – warsztaty.
Absencja chorobowa

WDROŻENIE

Etap wdrożenia jest kluczowy dla powodzenia projektu:

Pozwala na prawidłowe, pozytywne przedstawienie procesu
Komunikuje cele programu, które są korzystne dla pracowników
Rozwiewa ewentualne wątpliwości pracowników.

W ramach procesu wdrożeniowego przygotowujemy materiały informacyjne, organizujemy szkolenia dla zespołów HR oraz kadry menedżerskiej, spotykamy się z pracownikami i odpowiadamy na pytania związków zawodowych.

Z sukcesem wdrażaliśmy program w organizacjach o skrajnie odmiennej kulturze organizacyjnej i poziomie współpracy zespołu pracowników z kadrą zarządzającą.

Icon label

Dla pracowników

Odpowiedzi na najczęstsze pytania