Skip to content
Skip to content

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO QUALITIME

I) Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem https://qualitime.pl/sklep/, określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży.
 1. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez sieć Internet plików cyfrowych, to jest elektronicznych egzemplarzy materiałów edukacyjnych, promocyjnych i komunikacyjnych na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „Materiałami”. Przez Materiały rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. plików MP3 (np. szkolenia), grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy żadnych materiałów w formie papierowej. 
 3. Sklep prowadzony jest przez Qualitime sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 35/31, 00-869 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 732165, NIP 1182173705, kapitał zakładowy 50.000 zł (“Sprzedawca”). 
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez pocztę elektroniczną: kontakt@qualitime.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Sklep nie prowadzi sprzedaży Materiałów na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami.

II) Materiały

 1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Materiałów (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie netto, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. Materiały udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie wskazanym w opisie produktu.

III) Korzystanie ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są: a. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego, oraz b. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
 1. Ze Sklepu może korzystać każdy przedsiębiorca. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani rolników ryczałtowych.
 2. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych Materiałach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sprzedawcę do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

IV) Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: a. dostęp do Internetu; b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0; c. włączona obsługa cookies oraz JavaScript; d. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 1. Warunkiem korzystania z Materiałów jest: a. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
  b. w przypadku, gdy Materiał zawiera też pliki w innym formacie – posiadanie programu odtwarzającego pliki w takim formacie; oraz umiejętność korzystania z tych programów.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

V) Prawa autorskie

 1. Materiały stanowią utwory w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Materiałów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupno Materiałów nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Materiałów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową Materiałów, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Materiałów, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z Materiałami. Kupujący może wyświetlać Materiały w ramach własnej organizacji, wyłącznie jeśli wynika to z ich przeznaczenia. Przykładowo, Kupujący może wyświetlać Materiały będące prezentacjami szkoleniowymi członkom organów i pracownikom Kupującego, lecz nie może udostępniać kopii Materiałów będących przewodnikiem dla pracodawcy osobom spoza kadry zarządzającej, kadry zajmującej się obszarami HR i komunikacji, i innym pracownikom dla których materiały takie są przeznaczone.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno: a. Zwielokrotniać Materiałów lub dokonywać ich rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej; b. Udostępniać Materiały jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej; c. Najmować i użyczać Materiałów; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej; d. Ingerować w treść i zawartość Materiałów dostarczonych w formacie PDF; materiały zakupione w formacie przeznaczonym do edycji (np. PPTX) mogą być edytowane, wyłącznie w zakresie w nich wskazanym; e. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Materiały.
 1. Do Materiałów nie stosuje się przepisów o dozwolonym użytku.
 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Materiałów osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 4-krotnej wysokości ceny brutto tego Materiału za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Materiałów. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

VI) Zaproszenie do negocjacji

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Materiałów, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Materiałów oraz cen Materiałów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

VII) Złożenie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Materiał, zapozna się z informacjami na jego temat i prawidłowo wypełni formularz zamówienia.
 2. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami: „Kupuję i płacę”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
 3. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Materiału w tym zamówieniu wskazanego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 5. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Materiału, zawiera on podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony, na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży.

VIII) Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny

 1. Ceny Materiałów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i są cenami netto (które zostaną powiększony o należny VAT). Są one każdorazowo widoczne dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Cenę w terminie 15 (piętnastu) dni od zawarcia umowy sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez pośrednika obsługującego płatności (przelewy24.pl).
 4. Kupujący może dokonać zapłaty za Materiały tylko z wykorzystaniem systemu przelewy24.pl obsługiwanego przez firmę PayPro S.A., lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 6. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.

IX) Faktury

 1. Kupującemu zostanie wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 3. Kupujący, dokonując zakupu, wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Kupujący zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią Sprzedawcy przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

X) Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca może doręczyć Materiały po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, chyba że Kupujący zrzeknie się tego prawa, wnosząc o wcześniejsze doręczenie Materiałów. Jeśli Kupujący wyraził na to zgodę, traci uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą doręczenia Materiałów.
 3. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (kontakt@qualitime.pl).
 4. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego Materiału, jeśli został on doręczony Kupującemu, ze wszelkich nośników, w szczególności: a. Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie; b. Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
 5. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI) Reklamacje

 1. Rękojmia za wady Materiałów w zakresie innym niż wady techniczne plików zawierających Materiały jest w całości wyłączona.
 2. Nie uważa się w szczególności za wadę Materiałów sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z Materiałami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań technicznych opisanych w Regulaminie lub opisie Materiału.
 3. Kupujący, który chce skorzystać z rękojmi, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis wady Materiału („reklamacja”).
 4. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).
 5. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

XII) Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe: a. Firma; b. adres e-mail; c. adres; d. NIP.
 3. Kupujący wyraża zgodę na: a. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży; b. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych.
 1. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego o przysługujących mu na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o: a. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia; b. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych; c. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu; d. dobrowolności podania danych.
 2. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.

XIII) Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z: a. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje; b. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe; c. Siły wyższej; d. Awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców usług, w tym Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego; e. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu; f. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu; g. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie; h. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu; i. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających ze Sklepu; j. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 1. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

XIV) Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 2. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.