ABC zwolnienia lekarskiego na dziecko

5
(1)

W przypadku choroby dziecka rodzic ma możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego, aby sprawować nad nim opiekę. Z tego przywileju może skorzystać – zarówno mama jak i tata dziecka lub opiekunowie prawni, ale nie obydwoje w tym samym czasie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden rodzic przebywa z dzieckiem w szpitalu a drugi w domu opiekuje się pozostałym rodzeństwem. Aby skorzystać z tego przywileju, wymagane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż ono uprawnia do zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z ustawą rodzic może wykorzystać do 60 dni w ciągu roku na opiekę nad dzieckiem do 14 r.ż. Wymiar opieki ulega pomniejszeniu do 14 dni na dziecko starsze. Jest to wspólna pula dla dwojga rodziców i jest niezależna od ilości dzieci. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również z tytułu opieki nad dzieckiem małżonka, które nie musi być przysposobione, jak również na dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie lub utrzymanie. Zasiłek opiekuńczy natomiast nie przysługuje w momencie, jeśli drugi rodzic nie wykonuje pracy zarobkowej oraz gdy z rodzicami zamieszkują inni członkowie rodziny, którzy mogliby zająć się dzieckiem w czasie naszej nieobecności.

Zwolnienie chorobowe na dziecko jest płatne, ale nie w 100%. U osób zatrudnionych na umowę o pracę to zazwyczaj 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast jeśli rodzic jest zleceniobiorcą lub pracuje w oparciu o umowę o dzieło –podstawą wymiaru zasiłku jest miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszony o 13,71%, a następnie od tej kwoty obliczone jest 80%. Jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 20 osób, aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego, trzeba wypełnić druk ZUS Z-15 A – wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

W wyjątkowych sytuacjach można otrzymać zasiłek opiekuńczy również z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem, które nie skończyło jeszcze 8 lat. Do takich szczególnych przypadków można zaliczyć np. nieplanowane zamknięcie żłobka czy przedszkola bądź choroba niani, z którą jest podpisana umowa uaktywniająca. W takiej sytuacji usprawiedliwienie nieobecności w pracy następuje na podstawie przedstawionej dokumentacji potwierdzającej wystąpienie nagłych zdarzeń losowych.

Choroba dziecka niezaprzeczalnie jest wyzwaniem dla rodziców aktywnych zawodowo. W szczególności dla rodziców posiadających dzieci w grupie wiekowej od 2 do 6 lat, które często chorują.

Zwolnienia lekarskie z tytułu opieki na dzieckiem, również mogą być skontrolowane przez ZUS lub pracodawcę. Firma Qualitime również przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnienia przez rodzica lub opiekuna. Za prawidłowo wykorzystane ZLA uważa się: gdy nie ma innych domowników pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogliby zająć się chorym dzieckiem (sytuacja nie jest weryfikowana w przypadku dzieci poniżej 2 r.ż.), dziecko pozostaje w domu i rodzic nie wykonuje dodatkowej pracy zarobkowej.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, ZUS lub pracodawca ma prawo do wstrzymania zasiłku opiekuńczego za cały okres zwolnienia.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!