Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego?

5
(1)

Przeprowadzając kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego trzeba bardzo umiejętnie odczytać sytuację – tak aby pracownik nie został skrzywdzony przez nieprawidłową ocenę sytuacji. Jednak nawet przy zastosowaniu podejścia ostrożnościowego, średnio 10% zwolnień lekarskich wykorzystywanych jest w sposób nieprawidłowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych typuje zwolnienia do kontroli losowo, jak i kontroluje na wniosek płatnika. Często nie jest to efektywny sposób, gdyż taki proces może trwać zbyt długo, by efektywnie skontrolować zwolnienia krótkoterminowe. Pracodawca zatrudniający ponad 20 osób może sam przeprowadzić taką kontrolę, lub zlecić to zadanie firmie zewnętrznej – Qualitime.

Najczęstsze naruszenia są następujące:

– podanie nieprawidłowego adresu na zwolnieniu lekarskim (pracownik ma obowiązek wskazać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie adres, pod którym będzie przebywał, oraz poinformować pracodawcę o każdej zmianie),

– nieobecność pracownika pod wskazanym adresem,

– wykonywanie innej pracy zarobkowej,

– wykonywanie czynności, które opóźniają powrót do zdrowia (np. mycie okien przy schorzeniu kręgosłupa, wykorzystywanie zwolnienia w celu przeprowadzenia remontu),

– wykorzystywanie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy w domu obecne są inne osoby mogące zapewnić opiekę.

Gdy audytor Qualitime stwierdzi naruszenie, sporządzi protokół. Pracownik ma prawo wglądu do protokołu, oraz wniesienia uwag.

Wynik kontroli wraz z protokołem są przekazywane pracodawcy. Jeśli pracodawca uzna nieobecność pracownika za nieusprawiedliwioną, ma podstawę do odebrania wynagrodzenia za czas nieobecności. Pracodawca może również domagać się zwrotu wynagrodzenia, które zostało już wypłacone. W takiej sytuacji mogą być również wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, włączając rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Warto pamiętać o zasadach prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zachęcamy do odwiedzenia zakładki ‘dla pracownika’.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!